Kiedy ostatni raz zleciłeś przegląd instalacji elektrycznych i piorunochronnych w swoim obiekcie?

Aby instalacje elektryczne i odgromowe prawidłowo spełniały swoją rolę, muszą zostać profesjonalnie zaprojektowane, wykonane oraz zamontowane. To jednak nie wystarczy -aby instalacje przez długi czas zapewniały bezpieczeństwo, niezbędne jest także regularne przeprowadzanie kontroli okresowych. Prawo zobowiązuje do weryfikacji stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych co najmniej raz na pięć lat.

Kto odpowiada za przeprowadzenie kontroli?

Obowiązek regularnych przeglądów wynika z art. 62 prawa budowlanego. Za jego przestrzeganie odpowiadają właściciele lub zarządcy użytkowanego obiektu, którzy powinni zlecić weryfikację stanu technicznego.

W jakich przypadkach częściej przeprowadzać przegląd?

Każdy obiekt powinien zostać oceniony pod względem stopnia zagrożenia pożarowego. W klasyfikowaniu budynków bierze się pod uwagę czynniki takie jak:

  • przeznaczenie obiektu (jeśli jest to np. magazyn, znaczenie mają także przechowywane w nim przedmioty),

  • konstrukcję ścian oraz materiał, z którego są wykonane,

  • konstrukcję dachu oraz materiał pokrywający go.

Jeżeli budynek zostanie zakwalifikowany do grupy o wysokim prawdopodobieństwie zagrożenia pożarem lub porażeniem elektrycznym, dla bezpieczeństwa osób użytkujących go, powinno zadbać się o częstsze kontrole stanu technicznego instalacji. Przegląd powinno wykonać się także po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, takich jak silne wichury czy huragany.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznych i piorunochronnych?

Pierwszym etapem kontroli są oględziny, które zazwyczaj przeprowadza się przy wyłączonej instalacji. Podczas nich ocenia się prawidłowość doboru i montażu systemu. Następnie przechodzi się do pomiarów i prób. W zakres przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych wchodzi kontrola: 

  • kompletności dokumentacji technicznej,

  • zgodności dokumentacji z przepisami oraz stanem budynku,

  • sprawności połączeń,

  • sprawności zabezpieczeń,

  • odporności izolacji przewodów,

  • odporności uziemień instalacji i aparatów.

Trzeba pamiętać, że po przeprowadzonej kontroli powinien zostać sporządzony raport, a wyniki przeglądu powinny zostać umieszczone w książce danego budynku (zamieszczanie protokołu nie jest obowiązkowe). 

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Przed przeprowadzeniem kontroli technicznej budynku, zawsze powinno upewnić się, że zleca się ją wykwalifikowanej osobie. Warto sprawdzić, czy ekspert posiada ważne uprawnienia. Dopilnowaniem terminów oraz profesjonalnego przeprowadzenia przeglądu może zająć się oczywiście Facility Manager – dzięki temu właściciel obiektu oszczędzi czas i zyska pewność, że budynek jest bezpieczny.