System ochrony przeciwpożarowej - z jakich elementów się składa i dlaczego jest tak ważny

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego to podstawowy obowiązek, który muszą spełnić właściciele budynków lub firm znajdujących się w nich. Ogień może rozprzestrzenić się w ciągu kilku sekund. Właśnie dlatego tak ważny jest sprawnie działający system ochrony przeciwpożarowej, który jest niezbędnym elementem w każdym wielkopowierzchniowym budynku. Inwestycja w ten system to przede wszystkim zabezpieczenie zdrowia i życia ludzi znajdujących się w budynku. W drugiej kolejności to także  zabezpieczenie samego budynku i znajdujących się w środku urządzeń. Nie należy bagatelizować zabezpieczeń związanych z ochroną przeciwpożarową. Zastosowanie poszczególnych elementów tej instalacji pozwoli uniknąć lub w pewien sposób ograniczyć niebezpieczeństwo oraz zniszczenia w przypadku wystąpienia pożaru.


Czym jest system ochrony przeciwpożarowej?

To grupa elementów, których wspólnym celem jest sygnalizacja, ostrzeganie oraz zapobieganie pojawieniu się lub rozprzestrzenieniu się pożaru. System przeciwpożarowy dzieli się na zabezpieczenia aktywne i bierne. 


Do biernej ochrony przeciwpożarowej zaliczamy elementy budynku, które są instalowane jeszcze w trakcie budowy. To m.in.:

  • drzwi i okna przeciwpożarowe,

  • ognioodporne ściany, podłogi, sufity,

  • ochrona przeciwpożarowa elementów konstrukcyjnychAktywną ochroną przeciwpożarową nazywamy zbiór instalacji, które mają na celu wykryć wystąpienie pożaru, a następnie aktywnie reagować, by ugasić ogień. Do aktywnej ochrony przeciwpożarowej zaliczamy tryskaczowe i specjalne systemy gaszenia pożarów, ale także detektory i czujniki dymu lub wysokiej temperatury, a także instalacje oddymiania.


Podstawowe funkcje systemu przeciwpożarowego to:

  • funkcja detekcyjna

  • funkcja informacyjna

  • funkcja alarmowa

  • funkcja oddymiania 


System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru w skrócie SSP lub SAP, to zbiór elementów, które tworzą instalację wykrywającą pożar oraz alarmującą o jego wystąpieniu. Głównym zadaniem tego systemu jest jak najszybsze wykrycie dymu, lub ognia, zanim pożar rozprzestrzeni się i stanie się niemożliwy do opanowania. Im szybsza sygnalizacja wystąpienia pożaru, tym więcej czasu zyskujemy na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji budynku. Z tym systemem bardzo często połączony jest dźwiękowy system ostrzegawczy. Po otrzymaniu sygnału od systemu sygnalizacji pożaru lub przez bezpośrednie załączenie go przez operatora rozprzestrzenia komunikaty głosowe ostrzegające o pojawieniu się pożaru. 


System detekcji pożaru

Do tego systemu zaliczamy wszelkie detektory oraz czujniki zarówno dymu, jak i wysokiej temperatury. Czujki dymu i temperatury zazwyczaj przesyłają informacje do centrali sygnalizacji  pożaru, a ta po zweryfikowaniu alarmu przekazuje sygnał do urządzeń sterujących gaszeniem bezpośrednio lub poprzez dedykowaną centralkę sterującą urządzeniami gaśniczymi. . W instalacją tryskaczowych maja zastosowanie czujniki temperatury. Instalacje tryskaczowe uruchamiane są pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury, w wyniku czego pękają lub topią się zamykające je elementy termoczułe, zwolniona zostaje blokada i następuje uwolnienie środka gaśniczego.


System oddymiania 

Ważnym elementem całego systemu przeciwpożarowego jest także system oddymiania. To instalacja, której zadaniem jest odprowadzenie przede wszystkim dymu, ale również ciepła z miejsca, w którym wystąpił pożar. Dzięki temu proces ewakuacji ludzi staje się bezpieczniejszy, a konstrukcja budynku jest zabezpieczona przed uszkodzeniami z powodu wysokiej temperatury. 


Droga i znaki ewakuacyjne 

System przeciwpożarowy to też drogi i wyjścia ewakuacyjne, a także ich oznakowanie. Podstawą sprawnej ewakuacji oprócz sygnalizacji wystąpienia pożaru, są również znaki wskazujące drogę ucieczki. Dzięki prawidłowemu i czytelnemu oświetleniu oraz  oznaczeniu drogi do drzwi ewakuacyjnych, znajdujący się w budynku ludzie mogą się szybciej, sprawniej i bezpieczniej z niego wydostać. 


Prawidłowo działający system przeciwpożarowy to podstawa spełnienia warunków bezpieczeństwa w każdym budynku wielkopowierzchniowym. Ryzyka pożaru nigdy nie należy bagatelizować. Dzięki ochronie przeciwpożarowej osiągamy większą gwarancję zabezpieczenia przede wszystkim zdrowia i życia osób przebywających w budynku. Dzięki temu możemy także zminimalizować straty materialne, a dzięki temu zaoszczędzić pieniądze oraz czas, który przeznaczymy na odbudowę budynku po pożarze. Dlatego należy pamiętać, że sprawność tego systemu należy kontrolować poprzez poddawanie go serwisowaniu przez specjalistów. 


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą okresowych przeglądów, serwisów, usuwania usterek/awarii i opieki całodobowej systemów przeciwpożarowych, które świadczy firma FM Solutions: https://apleonafms.pl/serwis-ochrony-przeciwpozarowej