ŁADOWANIE

X
Background Image

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Apleona FMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Leona Henryka Sternbacha 1;

 

2. Z Administratorem można kontaktować się mailowo pod adresem: office@fmsol.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres;

 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest odpowiedź na zadane pytanie, w celu przygotowania oferty, która stanowi podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO);

 

4. Dane są przechowywane w przypadku zawarcia umowy przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w przypadku braku zawarcia umowy 1 rok od ostatniego kontaktu z potencjalnym kontrahentem;

 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

 

7. Odbiorcą danych osobowych jest podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawca oprogramowania;

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości odpowiedzi na pytanie i przygotowania oferty;

 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.